FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی

ارزشیابی ها

 فرم شماره ۱ : برای دانلود فرم  ارزیابی  از اساتید خودارزیابی اینجا کلیک کنید

فرم شماره ۲ : برای دانلود فرم  ارزیابی  اساتید ازنظر مدیر آموزشی دانشگاه  اینجا کلیک کنید 

فرم شماره ۳ : برای دانلود فرم  ارزیابی  اساتید توسط مدیر گروه  اینجا کلیک کنید

 فرم شماره ۴ : برای دانلود فرم  ارزیابی  اساتید ازنظر همکار اینجا کلیک کنید

فرم شماره ۵ : برای دانلود فرم  ارزیابی  تدریس نظری اساتید  از نظر دانشجویان  اینجا کلیک کنید

 

برای دانلود نحوه نمره دهی و تفسیر فرم های ارزشیابی اساتید اینجا کلیک کنید