FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی

جزوات درسی

 ۱- برای دانلود جزوه درسی آشنایی با رشته های ورزشی اینجا کلیک کنید 

۲- برای دانلود جزوه درسی تاریخچه بازی های المپیک  اینجا کلیک کنید 

۳- برای دانلود جزوه اصول سرپرستی آقای شریفی  اینجا کلیک کنید

۴- برای دانلود جزوه اهداف گرم کردن یا آماده سازی بدن آقای شهری اینجا کلیک کنید 

۵- برای دانلود جزوه  حقوقی ورزشی  خانم آزاد اینجا کلیک کنید 

6-  برای دانلود جزوه مستند سازی خانم قاسمی اینجا کلیک کنید. 

7-برای دانلود جزوه کمک های اولیه آقای رحیمی  اینجا کلیک کنید.

8-برای دانلود جزوه کارآفرینی آقای شیری  اینجا کلیک کنید.

9-برای دانلود جزوه روانشناسی آقای آریان فرد اینجا کلیک کنید

10-برای دانلود جزوه پزشکی ایرانی آقای صالحیان  اینجا کلیک کنید

11-برای دانلود جزوه  ایروبیک آقای نسترن اینجا کلیک کنید 

12-برای دانلود جزوه آمادگی جسمانی آقای نسترن اینجا کلیک کنید  

13-برای دانلود جزوه آمادگی جسمانی آقای گنجی اینجا کلیک کنید  

14-برای دانلود جزوه اصول سرپرستی  آقای شیری   اینجا کلیک کنید  

15-برای دانلود جزوه آشنایی با رشته های ورزشی و تاریخچه بازی های المپیک  اینجا کلیک کنید

16-برای دانلود جزوه تاریخ تربیت بدنی  اینجا  کلیک کنید 

17-برای دانلود جزوه تاریخ ورزش پژوهش  اینجا  کلیک کنید 

18-برای دانلود جزوه تاریخچه تربیت بدنی و ورزش  اینجا کلیک کنید 

 19-برای دانلود جزوه اصول سرپرستی آقای شریفی اینجا کلیک کنید